Aktualności

Skocznia w przyszłość

"Skocznia w przyszłość" – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrówywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W październiku rozpoczęła się realizacja kolejnego - trzeciego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt nosi nazwę „Skocznia w przyszłość" a jego głównym celem jest zagospodarowanie wolnego czasu uczniów naszej szkoły poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych. W ramach tego działania zorganizowane zostały następujące koła przedmiotowe:

  • ekologiczne,
  • matematyczne,
  • fizyczno – chemiczne,
  • historyczne,
  • spotkania ze sztuką,
  • informatyczne,
  • zajęcia sportowe.

Całość jest wiązana poprzez specjalną gazetę projektową, w której uczniowie relacjonując to co dzieje się w szkole, w ramach projektu, będą odbywali swoiste warsztaty dziennikarskie pod kierunkiem polonisty.

Na potrzeby projektu szkoła może zakupić odpowiedni sprzęt dydaktyczny, który wpłynie na podwyższenie jakości pracy nauczycielskiej.

Czas realizacji projektu „Skocznia w przyszłość" przewidziany jest do marca 2010r.

Wygraj swoją przyszłość

"Wygraj swoją przyszłość” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 –Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drugi projekt realizowany w naszej szkole od 1 sierpnia 2008 r, nosi nazwę „Wygraj swoją przyszłość". Jest to przedsięwzięcie skierowane do uczniów klas trzecich, stojących przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Projekt poprzez objęcie ich kompleksową opieką doradztwa zawodowego ma ułatwić uczniom kończącym w przyszłym roku naukę w gimnazjum i ich rodzicom dokonanie wyboru dalszego kształcenia, a być może dalszego zawodu.

W ramach tego projektu przewidziano zajęcia pozalekcyjne z doradcą zawodowym. Celem tych zajęć jest wprowadzenie dzieci w uwarunkowania związane z poruszaniem się na rynku pracy (pisanie CV, listów motywacyjnych, prowadzenie rozmów rekrutacyjnych). Odbywają się także spotkania indywidualne z psychologiem, który ma określić dla każdego ucznia osobiste predyspozycje i zainteresowania. Raz w miesiącu mają miejsce spotkania ze specjalistami różnych  zawodów.

Dzięki tym zajęciom uczniowie zapoznają się z propozycjami kształcenia w naszej okolicy. Otrzymają specjalny informator o zawodach i szkołach i będą mogli bardziej świadomie podejmować ważne decyzje i wybory dotyczące ich dalszego życia.

Wygraj swoją przyszłość Wygraj swoją przyszłość

English in Baranów

"English in Baranów!" – projekt  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 –Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 sierpnia 2008r. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie przystąpiło do realizacji dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oba  projekty dotyczą zajęć pozalekcyjnych, których celem jest najogólniej podwyższenie jakości pracy szkoły i jakości kształcenia.

Pierwszy projekt nosi nazwę „English in Baranów!". Dotyczy zorganizowania zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego. W ramach tego projektu zorganizowano cztery grupy uczniów, po 10 osób, które uczestniczą w dodatkowych, rozszerzających zajęciach z j. angielskiego. Uczestniczą w nich głównie uczniowie klas trzecich, częściowo drugich.

Uczniowie biorący udział w tych zajęciach zostali zaopatrzeni w bezpłatne podręczniki do nauki języka. Zakupiono także dla szkoły laptop i projektor multimedialny, dzięki którym podczas zajęć będzie można wykorzystywać najnowocześniejsze techniki komputerowe i multimedialne dotychczas niedostępne w naszej szkole.

English in Baranów!

Dostawa pieca garncarskiego

Dyrektor Gimnzajum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania pn. Dostawa pieca garncarskiego wraz z wyposażeniem pracowni garncarskiej. Więcej szczegółów w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (GB_PiecGarn_10-2008_Formularze.doc)Formularze374 kB

Podkategorie