Aktualności

Rekrutacja

Regulamin przyjęć uczniów do

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Baranowie

na rok szkolny 2015/2016

1. Podstawa prawna.

1.1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.).

1.2. Ustawa z dnia 6. 12. 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

1.3. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 23. 02. 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim.

2. Zasady ogólne.

2.1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są uczniowie posiadający świadectwo

ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o

wynikach sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, przeprowadzonego w klasie szóstej

szkoły podstawowej.

2.2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie Gimnazjum przyjmowani są z urzędu na podstawie

zgłoszenia rodziców.

2.3. Uczniowie zamieszkali poza obwodem Gimnazjum przyjmowani są po przeprowadzeniu

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

3. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum.

3.1. W terminie od 1 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r. rodzice kandydatów są zobowiązani, do

zgłoszenia dziecka w sekretariacie Gimnazjum (art. 18 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty) poprzez

wypełnienie wymaganej przez szkołę karty zgłoszenia.

3.2. W terminie od 26 czerwca 2015 r. do 3 lipca 2015 r., kandydaci są zobowiązani do dostarczenia

oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

3.3. Niedostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 3.2 będzie oznaczało rezygnację z nauki

w Gimnazjum.

3.4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum, z uwzględnieniem podziału na klasy

nastąpi w dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 1000.

4. Procedury przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum.

4.1. Jeżeli Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodzicówmogą być przyjęci do

Gimnazjum absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem Gimnazjum.

4.2. W przypadku gdyby liczba kandydatów z poza obwodu przewyższała liczbę wolnych miejsc, dyrektor Gimnazjum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą dyrektor lub wicedyrektor oraz czterech nauczycieli, z tym że jeżeli przeprowadzana jest rekrutacja do oddziału sportowego, to wśród nauczycieli jest dwóch nauczycieli wychowania fizycznego.

4.3. Wniosek o przyjęcie kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły można składać w terminie od 1 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r., w sekretariacie Gimnazjum poprzez wypełnienie wymaganego przez szkołę formularza.

4.4. W terminie od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., kandydaci zamieszkali poza obwodem

Gimnazjum są zobowiązani do dostarczenia kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i kopii zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

4.5. W dniu 30 czerwca 2015 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Gimnazjum dokona analizy dostarczonych dokumentów, przeprowadzi kwalifikację kandydatów zgodnie z kryteriami postępowania rekrutacyjnego wymienionymi w pkt 5 i sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego.

4.6. W dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 1000 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do Gimnazjum i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.7. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów w terminie od 1 lipca 2015 r. do 3 lipca 2015 r. do godz. 1300 są zobowiązani do dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w klasie szóstej szkoły podstawowej.

4.8. Niedostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 4.6. będzie oznaczało rezygnację z nauki

w Gimnazjum.

4.9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum, z uwzględnieniem podziału na klasy

nastąpi w dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 1000.

4.10. Kandydat może odwołać się do dyrektora szkoły od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w sprawie przyznanych punktów, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych.

5. Kryteria postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum.

5.1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum może otrzymać w

postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

5.1.1. 40 punktów za sprawdzian przeprowadzony w klasie szóstej szkoły podstawowej.

5.1.2. 40 punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego,

matematyki, historii, przyrody i języka obcego – obowiązkowego

5.1.3. 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej.

5.2. Oceny uzyskanym na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są przeliczane na punkty

według następującej skali:

· celujący – 8 pkt

· bardzo dobry – 7 pkt

· dobry – 5 pkt

· dostateczny – 3 pkt

· dopuszczający – 1 pkt

5.3. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są

punktowane zgodnie z zasadami:

· za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt,

· za jedno dokonanie na szczeblu powiatowym 5 pkt; za 2 i więcej dokonań na szczeblu

powiatowym 10 pkt; za jedno dokonanie na szczeblu gminnym 3 pkt; za dwa i więcej dokonań

na szczeblu gminnym 5 pkt, z poniżej wskazanych osiągnięć:

Ø zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym,

Ø zajęcie I miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu gminnym,

Ø zajęcie od I do III miejsca w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych na szczeblu powiatowym,

Ø zajęcie I miejsca w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych na szczeblu gminnym,

Ø zajęcie od I do III miejsca w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych na szczeblu powiatowym,

Ø zajęcie I miejsca w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych na szczeblu gminnym.

5.4. Pierwszeństwo wśród ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum mają laureaci

lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z art. 22, ust. 2, pkt 8

ustawy o systemie oświaty. Otrzymują oni maksymalną liczbę punktów, o których mowa w pkt 5.1.

5.5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez więcej niż jednego kandydata na ostatnie

miejsce w grupie rekrutacyjnej, na listę zakwalifikowanych do klas pierwszych zostanie wpisany

ten z kandydatów, który w następującej kolejności:

5.5.1. na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał wyższą ocenę zachowania,

5.5.2. na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał wyższą średnią ocen,

5.5.3. rodzice kandydata są zatrudnieni na terenie Gminy Baranów.

6. Procedury postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klasy pierwszej oddziału sportowego.

6.1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej o profilu sportowym musi dostarczyć w terminie 1 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r., do sekretariatu szkoły:

6.1.1.Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3 lub wniosek o przyjęcie, o którym mowa w pkt. 4,

6.1.2.Pisemną zgodę obojga rodziców dotyczącą nauki w klasie sportowej,

6.1.3.Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie danej dyscypliny sportu, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

6.2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej o profilu sportowym musi przystąpić do próby sprawności fizycznej ustalonej przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora Gimnazjum. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego (trenerzy) przewidziani do prowadzenia zająć sportowych w oddziale sportowym.

6.2.1. Próba sprawności fizycznej odbędzie się 3 czerwca 2015 r. o godz. 1100.

6.3. Kandydaci do klasy sportowej zamieszkali poza obwodu Gimnazjum, w terminie od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., są zobowiązani do dostarczenia kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

6.4. W dniu 30 czerwca 2015 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Gimnazjum dokona analizy dostarczonych dokumentów, przeprowadzi kwalifikację kandydatów do oddziału sportowego zgodnie z kryteriami postępowania rekrutacyjnego wymienionymi w pkt 7 i sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego.

6.5. W dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 1000 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej oddziału sportowego i kandydatów niezakwalifikowanych.

6.6. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów w terminie od 1 lipca 2015 r. do 3 lipca 2015 r. do godz. 1300 są zobowiązani do dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w klasie szóstej szkoły podstawowej.

6.7. Niedostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 6.6. będzie oznaczało rezygnację z nauki

w Gimnazjum.

6.8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej oddziału sportowego nastąpi w dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 1000.

6.9. Kandydat może odwołać się do dyrektora szkoły od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w sprawie przyznanych punktów, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych.

7. Kryteria postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klasy pierwszej oddziału sportowego.

7.1. Pierwszeństwo w rekrutacji do klasy pierwszej o profilu sportowym mają kandydaci zamieszkali
w obwodzie Gimnazjum.

7.2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy o profilu sportowym, na świadectwie końcowym po szkole podstawowej musi uzyskać minimalną ocenę dobrą z wychowania fizycznego.

7.3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy o profilu sportowym brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 6.2.

7.2. Jeżeli liczba kandydatów ustalona na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przewyższa liczbę miejsc w oddziale sportowym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria wymienione w pkt. 5, z tym że wśród przedmiotów punktowanych za oceny na świadectwie, zamiast historii bierze się pod uwagę wychowanie fizyczne.

Rekrutacja

Regulamin przyjęć uczniów do

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Baranowie

na rok szkolny 2015/2016

1. Podstawa prawna.

1.1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.).

1.2. Ustawa z dnia 6. 12. 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

1.3. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 23. 02. 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim.

2. Zasady ogólne.

2.1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są uczniowie posiadający świadectwo

ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o

wynikach sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności, przeprowadzonego w klasie szóstej

szkoły podstawowej.

2.2. Uczniowie zamieszkali w obwodzie Gimnazjum przyjmowani są z urzędu na podstawie

zgłoszenia rodziców.

2.3. Uczniowie zamieszkali poza obwodem Gimnazjum przyjmowani są po przeprowadzeniu

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

3. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum.

3.1. W terminie od 1 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r. rodzice kandydatów są zobowiązani, do

zgłoszenia dziecka w sekretariacie Gimnazjum (art. 18 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty) poprzez

wypełnienie wymaganej przez szkołę karty zgłoszenia.

3.2. W terminie od 26 czerwca 2015 r. do 3 lipca 2015 r., kandydaci są zobowiązani do dostarczenia

oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

3.3. Niedostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 3.2 będzie oznaczało rezygnację z nauki

w Gimnazjum.

3.4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum, z uwzględnieniem podziału na klasy

nastąpi w dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 1000.

4. Procedury przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum.

4.1. Jeżeli Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek rodzicówmogą być przyjęci do

Gimnazjum absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem Gimnazjum.

4.2. W przypadku gdyby liczba kandydatów z poza obwodu przewyższała liczbę wolnych miejsc, dyrektor Gimnazjum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą dyrektor lub wicedyrektor oraz czterech nauczycieli, z tym że jeżeli przeprowadzana jest rekrutacja do oddziału sportowego, to wśród nauczycieli jest dwóch nauczycieli wychowania fizycznego.

4.3. Wniosek o przyjęcie kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły można składać w terminie od 1 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r., w sekretariacie Gimnazjum poprzez wypełnienie wymaganego przez szkołę formularza.

4.4. W terminie od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., kandydaci zamieszkali poza obwodem

Gimnazjum są zobowiązani do dostarczenia kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i kopii zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

4.5. W dniu 30 czerwca 2015 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Gimnazjum dokona analizy dostarczonych dokumentów, przeprowadzi kwalifikację kandydatów zgodnie z kryteriami postępowania rekrutacyjnego wymienionymi w pkt 5 i sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego.

4.6. W dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 1000 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do Gimnazjum i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.7. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów w terminie od 1 lipca 2015 r. do 3 lipca 2015 r. do godz. 1300 są zobowiązani do dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w klasie szóstej szkoły podstawowej.

4.8. Niedostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 4.6. będzie oznaczało rezygnację z nauki

w Gimnazjum.

4.9. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Gimnazjum, z uwzględnieniem podziału na klasy

nastąpi w dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 1000.

4.10. Kandydat może odwołać się do dyrektora szkoły od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w sprawie przyznanych punktów, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych.

5. Kryteria postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum.

5.1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum może otrzymać w

postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

5.1.1. 40 punktów za sprawdzian przeprowadzony w klasie szóstej szkoły podstawowej.

5.1.2. 40 punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego,

matematyki, historii, przyrody i języka obcego – obowiązkowego

5.1.3. 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej.

5.2. Oceny uzyskanym na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są przeliczane na punkty

według następującej skali:

· celujący – 8 pkt

· bardzo dobry – 7 pkt

· dobry – 5 pkt

· dostateczny – 3 pkt

· dopuszczający – 1 pkt

5.3. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej są

punktowane zgodnie z zasadami:

· za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt,

· za jedno dokonanie na szczeblu powiatowym 5 pkt; za 2 i więcej dokonań na szczeblu

powiatowym 10 pkt; za jedno dokonanie na szczeblu gminnym 3 pkt; za dwa i więcej dokonań

na szczeblu gminnym 5 pkt, z poniżej wskazanych osiągnięć:

Ø zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym,

Ø zajęcie I miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu gminnym,

Ø zajęcie od I do III miejsca w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych na szczeblu powiatowym,

Ø zajęcie I miejsca w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych na szczeblu gminnym,

Ø zajęcie od I do III miejsca w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych na szczeblu powiatowym,

Ø zajęcie I miejsca w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych na szczeblu gminnym.

5.4. Pierwszeństwo wśród ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum mają laureaci

lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z art. 22, ust. 2, pkt 8

ustawy o systemie oświaty. Otrzymują oni maksymalną liczbę punktów, o których mowa w pkt 5.1.

5.5. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej przez więcej niż jednego kandydata na ostatnie

miejsce w grupie rekrutacyjnej, na listę zakwalifikowanych do klas pierwszych zostanie wpisany

ten z kandydatów, który w następującej kolejności:

5.5.1. na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał wyższą ocenę zachowania,

5.5.2. na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskał wyższą średnią ocen,

5.5.3. rodzice kandydata są zatrudnieni na terenie Gminy Baranów.

6. Procedury postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klasy pierwszej oddziału sportowego.

6.1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej o profilu sportowym musi dostarczyć w terminie 1 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r., do sekretariatu szkoły:

6.1.1.Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3 lub wniosek o przyjęcie, o którym mowa w pkt. 4,

6.1.2.Pisemną zgodę obojga rodziców dotyczącą nauki w klasie sportowej,

6.1.3.Orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie danej dyscypliny sportu, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

6.2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej o profilu sportowym musi przystąpić do próby sprawności fizycznej ustalonej przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora Gimnazjum. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego (trenerzy) przewidziani do prowadzenia zająć sportowych w oddziale sportowym.

6.2.1. Próba sprawności fizycznej odbędzie się 3 czerwca 2015 r. o godz. 1100.

6.3. Kandydaci do klasy sportowej zamieszkali poza obwodu Gimnazjum, w terminie od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., są zobowiązani do dostarczenia kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej.

6.4. W dniu 30 czerwca 2015 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Gimnazjum dokona analizy dostarczonych dokumentów, przeprowadzi kwalifikację kandydatów do oddziału sportowego zgodnie z kryteriami postępowania rekrutacyjnego wymienionymi w pkt 7 i sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego.

6.5. W dniu 1 lipca 2015 r. o godz. 1000 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej oddziału sportowego i kandydatów niezakwalifikowanych.

6.6. Rodzice zakwalifikowanych kandydatów w terminie od 1 lipca 2015 r. do 3 lipca 2015 r. do godz. 1300 są zobowiązani do dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w klasie szóstej szkoły podstawowej.

6.7. Niedostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 6.6. będzie oznaczało rezygnację z nauki

w Gimnazjum.

6.8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej oddziału sportowego nastąpi w dniu 6 lipca 2015 r. o godzinie 1000.

6.9. Kandydat może odwołać się do dyrektora szkoły od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w sprawie przyznanych punktów, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy przyjętych.

7. Kryteria postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klasy pierwszej oddziału sportowego.

7.1. Pierwszeństwo w rekrutacji do klasy pierwszej o profilu sportowym mają kandydaci zamieszkali
w obwodzie Gimnazjum.

7.2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy o profilu sportowym, na świadectwie końcowym po szkole podstawowej musi uzyskać minimalną ocenę dobrą z wychowania fizycznego.

7.3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy o profilu sportowym brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 6.2.

7.2. Jeżeli liczba kandydatów ustalona na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przewyższa liczbę miejsc w oddziale sportowym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria wymienione w pkt. 5, z tym że wśród przedmiotów punktowanych za oceny na świadectwie, zamiast historii bierze się pod uwagę wychowanie fizyczne.

Czytaj więcej: Rekrutacja

Polityka stosowania plików cookies

 1. Operator Serwisu przestrzega zasad poszanowania prywatności wszystkich swoich Użytkowników.
 2. Żadne dane osobowe Użytkowników nie są zbierane, za wyjątkiem danych niezbędnych do zrealizowania transmisji w sieci Internet takich jak adres IP komputera, z którego łączy się Użytkownik. Dane te nie są zbierane w sposób umożliwiający przypisanie ich do konkretnej osoby.
 3. Serwis wykorzystuje cookies do poprawnego funkcjonowania i optymalizowania pod kątem wygody użytkowania. Serwis nie wykorzystuje cookies do pobierania informacji z komputera Użytkownika.
 4. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dostosowywania zawartości serwisów i usług do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła.
 7. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy pliki:
  • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy pliki:
  • niezbędne do działania serwisu i usług - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
  • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.
 9. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.