Aktualności

Skocznia w przyszłość

  • Drukuj

"Skocznia w przyszłość" – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – Wyrówywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W październiku rozpoczęła się realizacja kolejnego - trzeciego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt nosi nazwę „Skocznia w przyszłość" a jego głównym celem jest zagospodarowanie wolnego czasu uczniów naszej szkoły poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych. W ramach tego działania zorganizowane zostały następujące koła przedmiotowe:

  • ekologiczne,
  • matematyczne,
  • fizyczno – chemiczne,
  • historyczne,
  • spotkania ze sztuką,
  • informatyczne,
  • zajęcia sportowe.

Całość jest wiązana poprzez specjalną gazetę projektową, w której uczniowie relacjonując to co dzieje się w szkole, w ramach projektu, będą odbywali swoiste warsztaty dziennikarskie pod kierunkiem polonisty.

Na potrzeby projektu szkoła może zakupić odpowiedni sprzęt dydaktyczny, który wpłynie na podwyższenie jakości pracy nauczycielskiej.

Czas realizacji projektu „Skocznia w przyszłość" przewidziany jest do marca 2010r.