Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski - jeden z organów szkoły, organizacja uczniów, obejmująca całą społeczność uczniowską. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli klasowych.

Samorząd uczniowski powinien reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Samorząd nie ma realnych uprawnień, jednak prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły), średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki  w nauce.

Opiekunami Samorzadu Uczniowskiego jest Marcin Lato i Beata Maruszak.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:

  1. Paulina Ogórek - przewodniczący
  2. Jakub Ogórek - zastępca
  3. Dominik Więsyk - skarbnik
  4. Filip Litwinek - protokolant

 

Przedstawiciele poszczególnych klas:

klasa Ia

Izabela Ambrożek

klasa Ib

Katarzyna Janicka

Wioletta Nitekl

klasa IIa

Diana Ircha

klasa IIb

Antoni Romanowski

klasa III

Piotr Sargsyan