Nasz Patron

Zaledwie dwa i pół roku Stefan Wyszyński był biskupem lubelskim. 12 listopada 1948 r. papież mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski (najwyższym dostojnikiem kościoła katolickiego w Polsce).

006Przed nowym przywódcą polskiego kościoła rozpoczynały się bardzo ciężkie czasy stalinowskich prześladowań. Coraz bardziej wzmagała się ingerencja władz w sprawy kościelne, a w końcu rozpoczęła się otwarta walka. Nastąpiły aresztoowania biskupów, księży i sióstr zakonnych. Władze państwowe zamierzały uzależnić od siebie duchowieństwo. Prymas 8 maja 1953 r. skierował do rządu słynny dokument, w którym mówił wyraźnie, że w obliczu krzywd, jakich doznaje kościół w Polsce, już dalej w ustępstwach iść nie można. "Non possumus" - "Nie możemy" - to słowa których użył nieugięty Prymas i zarazem słowa, które stały się symbolem nieustępliwej postawy kościoła polskiego wobec totalitarnej władzy. Oto fragment tego dokumentu: "W poczuciu najwyższego obowiązku Episkopatu Polski wskazuje niniejszym na tragiczny los Kościoła w Polsce, na objawy ucisku i jego przyczyny oraz na źródła, z których płynie troska, niepokój i rozgoryczenie szerokich mas katolickiego społeczeństwa.

W imię  dobra naszego narodu mamy prawo domagać się od przywódców obozu marksistowskiego, aby zechcieli poddać rewizji zasady bezwzlędnej nienawiści o ostracyzmu wobec religii, Kościoła i Boga.

Rzeczy Bożych  na ołtarze Cezara składać nam nie wolno - NON POSSUMUS!".

Dalsze wydarzenia nie przyniosły porozumienia tylko zaostrzenie polityki wobec kościoła i Prymasa. W rezultacie 25 września 1953 r. Kardynał Stefan Wyszyński został aresztowany. Więziono go kolejno w Rywałdzie koło Grudziądza (26.IX.1953 - 12.X.1953), w Stoczku Warmińskim (12.X.1953 - 6.X.1954), w Prudniku Śląskim (6.X.1954 - 27.X.1955), w Komańczy na terenie Bieszczad (27.X.1955 - 28.X.1956).

008Podczas długiego okresu odosobnienia Ksiądz Prymas napisał plan "Wielkiej Nowenny" przygotowującej Polskę na rocznicę tysiąclecia przyjęcia chrztu (1966). Był to w rzeczywistości gruntowny program odnowy życia katolickiego w Polsce. Podobnemu celowi miały służyć także słynne "Jasnogórskie Śluby Narodu", napisane w sierpniu 1956 r. Ich tekst nawiązywał do ślubów króla Jana Kazimierza, który w obliczu potopu szwedzkiego, w 1956 r. oddawał los narodu opiece Matki Jasnogórskiej jako Królowej Korony Polskiej.

W październiku 1956 r. Prymas Polski został wreszcie zwolniony z więzienia. Nastąpiło to dzięki zmianom politycznym, jakie dokonały się w kraju pod wpływemrozruchów społecznych w różnych miastach. Władzę objął wtedy Władysław Gomułka. Nowy przywódca komunistycznego państwa chciał, aby w kraju zapanował spokój i dlatego zezwolił Wyszyńskiemu na powrót do Warszawy i objęcie swoich funkcji, co stało się 28 października 1956 r.

Następne lata oznaczały dla kościoła polskiego i Prymasa dalszą walkę o niezależność kościoła. Prowadzono działania przeciwstawiające się ateizowaniu społeczeństwa. Ważną rolę odgrywały tu prace związane z Wielką Nowenną przed tysiącleciem chrztu Polski. Wciąż trwał konflikt z władzami państwowymi, które starały się utrudniać życie religyjne.